NAGARI SANAD
CURRENT AFFAIRS

इ 10 वी मार्च 2019 परीक्षा
निकाल उद्या शनिवारी दि 8 जून रोजी दुपारी 1 वाजता जाहिर करण्यात येईल
mahresult.nic.in

HSC JULY-AUG-2019 EXAM OUT OF TURN….

Click here out of turn to download

सक्षम राष्ट्रीय प्रतियोगिता २०१९

Click here प्रतियोगिता to download

इ १०वी /१२वी नोंदणी शुल्क सन २०१९-२०२०

Click here नोंदणी शुल्क to download

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२० खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नावनोंदणी सभेस उपस्थित राहणेबाबत

Click here Letter 1 to download

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०२० खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन नावनोंदणी बाबत

Click here खाजगी विद्यार्थी to download

इ .१0वी जुलै -ऑगस्ट २०१९ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब/ अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

Click here आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखा to download

जुलै -ऑगस्ट २०१९ परीक्षेचे शुल्क भरलेले चलन व विद्यार्थ्यांच्या याद्या जमा करण्याच्या तारखेबाबत

Click here शुल्क to download

जुलै -ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) पुरवणी परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत

Click here पुरवणी परीक्षा वेळापत्रक to download

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै/ऑगस्ट २०१९ विद्यार्थ्यांचे परीक्षाशुल्क भरणेबाबत

Click here परीक्षाशुल्क to download

Regarding Implemention Of INSPIRE Awards-MANAK scheme 2019-2020

Click here Inspire Awards to download

इ .१२वी जुलै -ऑगस्ट २०१९ विद्यार्थ्यांची अतिविलंब /विशेष अतिविलंब/ अतिविशेष अतिविलंब शुल्काने परीक्षेची आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखांबाबत

Click here आवेदनपत्रे स्विकारण्याच्या तारखा to download

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-२०१९ च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सूट न मिळालेल्या / उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.

Click here 1561012801874_विषय सूट to download

परीक्षा शुल्क विवरण HSC

Click here परीक्षा शुल्क विवरण HSC to download

परीक्षा शुल्क विवरण SSC

Click here परीक्षा शुल्क विवरण SSC to download

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ गुणपत्रिका वाटप

Click here गुणपत्रिका to download

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै /ऑगस्ट २०१९ चे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क भरणेबाबत

Click here परीक्षा शुल्क to download

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै/ऑगस्ट २०१९ प्रात्यक्षिक परीक्षांचे आयोजनाबाबत.

Click here Practical to download

जुलै २०१९ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ १०वी ) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करावयाच्या तारखा

Click here 1560847095249_आवेदनपत्र to download

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा चलना बाबत सूचना

Click here चलन to download

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ डीबार्ड केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी

Click here SSC – March 2019 Debarred List(1) to download

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ गुणपत्रिका व साहित्य वाटप

Click here गुणपत्रिका व साहित्य वाटप to download

जुलै /ऑगस्ट २०१९ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२वी ) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत

Click here आवेदनपत्र to download

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०१९ डीबार्ड केलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी

Click here Debarred List to download

कौशल्य सेतू (ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिटस ) मुदतवाढ

Click here 1558946434465_कौशल्य सेतू to download

“कौशल्य सेतू” मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतचे निवेदन

Click here कौशल्य सेतू to download

” महत्वाचे – मंडळ मान्यता नूतनीकरण करणेबाबत “

Click here नूतनीकरण to download

फेब्रु /मार्च २०१९ च्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र शिल्लक साहित्य मंडळ कार्यालयात जमा करण्याबाबत

Click here Store to download

योग्यता प्रमाणपत्र वाटप

Click here योग्यता प्रमाणपत्र to download

विकेंद्रित केंद्रीय मूल्यमापन बाबत मुख्याध्यापकांना सूचना

Click here 1551066296221_सूचना to download

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी /मार्च २०१९ उत्तरपत्रिका वापराबाबत केंद्रसंचालक /परिरक्षक यांचेसाठी सूचना

Click here Answer paper to download

कलचाचणी मुदतवाढ

Click here 1550838402572_कलचाचणी to download

पूर्व व्यावसायिक विषयाच्या आऊट ऑफ टर्न प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

Click here आऊट ऑफ टर्न to download

फॉर्म नं १७ भरून प्रविष्ठ झालेल्या विद्यार्थ्यांची कलचाचणी घेण्याबाबत

Click here कलचाचणी to download

मार्च २०१९ माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षेची ग्रेड लिस्टमधील दुरुस्तीबाबत

Click here OMR to download

मुक्त शाळा ऑनलाईन नोंदणी मुदतवाढ

Click here ऑनलाईन नोंदणी to download

HSC FEB/MAR-19 TIME TABLE (HSC-VOCATIONAL)

Click here HSCM19_TIMETABLE_VOCATIONAL to Download

SSC MARCH-19 TIME TABLE( REVISED COURSE)

Click here SSCM19_TIMETABLE_REVISED to Download

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु . मार्च २०१९ उत्तरपत्रिका वापराबाबत

Click here उत्तरपत्रिका वापराबाबत to download

८१,९१,९२ व ९३ या विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेच्या कच्च्या मालाच्या (Raw Material Charges) शुल्क, मानधन इ बाबत

Click here Raw Material Charges to download

इ १०वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परीक्षेसंदर्भात

Click here विज्ञान आणि तंत्रज्ञान to download

HSC FEB/MAR-19 TIME TABLE (GENERAL & BIFOCAL)

Click here HSCM19_TIMETABLE_GENERAL to Download

इ १०वी /इ १२वी केंद्रसंचालक , परिरक्षक यांचेसाठी सूचना

Click here केंद्रसंचालक , परिरक्षक यांचेसाठी सूचना to download

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र मार्च २०१९ प्रात्यक्षिक /तोंडी परीक्षेचे साहित्य स्वीकारणेबाबत

Click here प्रात्यक्षिक तोंडी परीक्षेचे साहित्य to download

इ ५वी ते ८वी साठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने नावनोंदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास मुदत वाढ

Click here मुदत वाढ to download

इ १०वी पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम विषय क्र ८१,९१,९२,९३ या विषयांच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत

Click here प्रात्यक्षिक परीक्षेबाबत to download

मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ

Click here कला , चित्रकला वाढीव गुण to download

मार्च २०१९ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत (Hall Ticket)..

Click here प्रवेशपत्र to download

इ १०वी पूर्व व्यावसायिक विषयांच्या प्रात्यक्षिक परिक्षेकरीता अंतर्गत व बाह्य परीक्षक नेमणुकीबाबत

Click here अंतर्गत व बाह्य परीक्षक(1) to download

फेब्रुवारी /मार्च २०१९ उच्च माध्यमिक (इ १२वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा प्रवेशपत्राबाबत (Hall Tickets) व इतर महत्वाच्या सूचनाबाबत

Click here प्रवेशपत्राबाबत to download

कलमापन व अधिक्षमता चाचणी मुदत वाढ

Click here कलमापन चाचणी to download

चित्रकला वाढीव गुण मुदतवाढ

Click here चित्रकला वाढीव गुण मुदतवाढ to download

फेब्रुवारी-मार्च २०१९ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत Hall Ticket)

Click here फेब्रुवारी – मार्च २०१९ च्या १२वीच्या परीक्षेच्या ऑनलाईन प्रवेशपत्रांबाबत to download

मुक्त विद्यालयाचे बाबतीत मार्गदर्शन व कार्यवाही बाबत सभेस उपस्थित राहाणेबाबत

Click here मुक्त विद्यालयाचे बाबतीत मार्गदर्शन व कार्यवाही बाबत सभेस उपस्थित राहाणेबाबत to download

शास्त्रीय कला चित्रकला वाढीव गुणाबाबत सूचना

Click here शास्त्रीय कला चित्रकला वाढीव गुणाबाबत सूचना(1) to download

विद्यार्थ्यांना नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन /ऑफलाईन पद्धतीने भरण्यासाठी सूचना

Click here विद्यार्थ्यांना नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन ऑफलाईन पद्धतीने भरण्यासाठी सूचना to download

मुक्त शाळा प्रकटन

Click here मुक्त शाळा प्रकटन to download

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (१०वी ) मार्च २०१९ करीता नियामक /परीक्षकांच्या अंतिम नियुक्तीबाबत

Click here माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा (१०वी ) मार्च २०१९ करीता नियामक /परीक्षकांच्या अंतिम नियुक्तीबाबत  to download

Ssc & Hsc परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच N.C.C ,स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत सुधारित कार्यपध्दती ..

Click here  to download Click here Ssc & Hsc Mar-2019 Exam extra marks .. to download

शास्त्रीय कला /चित्रकला /लोककला स्पर्धेत भाग घेतलेल्या व प्राविण्य मिळवलेल्या विदयार्थांना वाढीव अतिरिक्त गुण देणेबाबत ..

Click here Ssc Mar-2019 Exam extra marks .. to Download

Regarding distribution of original papers of candidates for private students of 12th

Click here Hsc. Prvt.Students Origional Certificate Distrubution-4-1-19 to Download

Regarding government decision to provide opportunities for higher education to students successfully completing the training program of Skill Seva Abhiyan

Click here Setu koushalya to download

Ssc & Hsc Feb-Mar-2019 Online Hall Ticket.27-12-2018

Click here Ssc & Hsc Feb-Mar-2019 Online Hall Ticket.27-12-2018 to download

Ssc March-2019.NO CANDIDATE-27-12

Click here Ssc March-2019.NO CANDIDATE-27-12 to download

Headmaster Principal Advocacy Meeting March 2019

Click here PPT for HM Meeting 2018 19 to download

Hsc feb-mar-2019 Practical Exam.panning..

Click here Hsc feb-mar-2019 Practical Exam. to download

ssc March 201 9 With respect to the final appointment of Examiner / Moderator

Click here ssc mar-2019 final app. to download

Regular re-examination of the SSC examination in March 2019 regarding submission of application of the student to a very late / special latex / overlapping fee

Click here Ssc mar-2019 to download

Ssc mar-2018 Certificates Vatap place change.18.12.2018

Click here Ssc mar-2018 Certificates Vatap place change.18.12.2018 to download

Regarding the appointment of the Secondary Examination under the Secondary Education Examination, March 2019, Science Demonstrative Examination and External Examiner

Click here अंतर्गत व बाह्य परीक्षक नेमणूक to Download

Regarding Demonstration Schedule for Secondary Scholarship Examination (10th) held in March 2019

Click here SSC.PRACTICAL to Download

exam fee for private students is extended feb-march 2019

Click here Private Student registration date extended to Download

SSC March 2019 Art & Drawing addinational marks

Click here SSC March 2019 Art & Drawing addinational mark to download

Regarding HSC March 2019 Fee

Click here HSC March 2019 Fee to Download

Kalchachni

Click here Kachachni to download

Regarding practical fee

Click here Practical Fee to download

SSC March 2019 Student list & challan subnission date.

Click here SSC March 2019 Student list & challan subnission date. to Download

SSC & HSC Form No.17 Date Extansion

Click here SSC & HSC Form No.17 Date Extension 26.11.2018 to download

HSC MAR-2018 CIRTIFICATE VATAP & FEB-MAR-2019 YADI ,CHALAN SVIKRUTI BABAT-22-11-2018

Click here HSC MAR-2018 CIRTIFICATE VATAP & FEB-MAR-2019 YADI ,CHALAN SVIKRUTI BABAT-22-11-2018 to download

SSC MAR-2019 EXAM ONLINE DATE MUDAT VADH-19-11-2018

Click here SSC MAR-2019 EXAM ONLINE DATE MUDAT VADH-19-11-2018 to download

Subject – 87 & 88

Click here NSQF to download

HSC Panel

Click here HSC Panel update  to Download

SSC Form No.17 Exam application date

Click here SSC Form No.17 Exam application date NEW to Download

Private Candidate Enrolment Certificate

Click here Private Candidate Enrolment Certificate to Download

SSC& HSC MAR-2019 FEE BABAT-5-11-2018

click here SSC& HSC MAR-2019 FEE BABAT-5-11-2018 to download

SSC-MARCH-2019 DATE EXTANTION-5-11

click here SSC-MARCH-2019 DATE EXTANTION-5-11 to download

HSC Form no.17 Date Extantion

click here Form No.17 Date Extantion to download

HSC Private Candidate Enrolment Certificate

Click here HSC Private Candiidate Enrolment Certificate to Download

HSC.FEB-MAR-2019 EXAM FORM NO.17.ONLINE FORM LET FEE. BABAT.-31.10.2018

Click here HSC.FEB-MAR-2019 EXAM FORM NO.17.ONLINE FORM LET FEE. BABAT.-31.10.2018 to download

SSC TEACHERS NAME UPDATE LINK ONLINE-16-10-2018

Click here SSC TEACHERS NAME UPDATE LINK ONLINE-16-10-2018 to Download

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb8TFAjaYSxluIFQWn1rtFjB6V3WoVyfcoeQA9829o-38m2A/viewform?usp=pp_url

SSC MARCH-2019 ONLINE PAYMENT OF EXAM FEE-30-10

Click here SSC MARCH-2019 ONLINE PAYMENT OF EXAM FEE-30-10 to download

HSC On Line application

Click here HSC On Line application Date to download

Teacher Information

Click here Teachers Information to download

FEB-MAR-2019 EXAM FORM.17 ONLINE LET FEE BABAT-26-10-2018

Click here FEB-MAR-2019 EXAM FORM.17 ONLINE LET FEE BABAT-26-10-2018 to download

SSC Exam March 2019 Science Practical Entrnal/Extarnal Appoinment

Click here Practical Exam. to download

SSC & HSC FEE BABAT IMPORTANT CIRCULAR-24-10-2018

Click here SSC & HSC FEE BABAT IMPORTANT CIRCULAR-24-10-2018 to download

HSC Exam Fee

Click here Prakatan to download

Shetu Koushalya I.T.I. Hsc .Education uplabd karun dene babat-19-10-18

Click here Shetu Koushalya I.T.I. Hsc .Education uplabd karun dene babat-19-10-18 to download

SHETU KOUSHALYA (I.T.I) PASS ZALELYA STUDENTS HSC.ADMISATION DENEBABAT GOV.GR.-19-10-2018

Click here SHETU KOUSHALYA (I.T.I) PASS ZALELYA STUDENTS HSC.ADMISATION DENEBABAT GOV.GR.-19-10-2018 to download

SSC MARCH-2019 ONLINE FORM SUBMITTING DATE-15-10-2018

Click here SSC MARCH-2019 ONLINE FORM SUBMITTING DATE-15-10-2018 to Download

SSC MAR-2019 EXAM-SPECIAL (HANDI CAP) STUDENT SUBJECTS YOJANA & EVALUATION BABAT-09-10-18

Click here SSC MAR-2019 EXAM-SPECIAL (HANDI CAP) STUDENT SUBJECTS YOJANA & EVALUATION BABAT-09-10-18(1) (2) to download

HSC-Feb-Mar-2019 Exam Online Form Bharnyache Date-4-10

Click here HSC-Feb-Mar-2019 Exam Online Form Bharnyache Date-4-10.18 to Download

Head master Meeting.Mar-18-2019

Click here SUDHARIT -Head master Meeting.Mar-18-2019 to Download

ELIGIBILITY CIRCULAR-1-10-2018

Click here ELIGIBILITY CIRCULAR-1-10-2018 to download

NSQF. LEVAL-1 & LEVAL 2.VAVSAY(Engineerin Drawing) SUBJECT SURU KARNYA BABAT-3-10-2018

Click here NSQF. LEVAL-1 & LEVAL 2.VAVSAY(Engineerin Drawing) SUBJECT SURU KARNYA BABAT-3-10-2018 to download

NSQF. LEVAL-3 & LEVAL 4.NEW VAVSAY SUBJECT SURU KARNYA BABAT-1-10-2018-min

click here NSQF. LEVAL-3 & LEVAL 4.NEW VAVSAY SUBJECT SURU KARNYA BABAT-1-10-2018-min to Download

SSC & HSC FEB-MAR-2019 FORM BHARNYASATI .MAHITI BABAT-1-10-2018

Click here SSC & HSC FEB-MAR-2019 FORM BHARNYASATI .MAHITI BABAT-1-10-2018 to Download

SSC JULY 2018 EXAM RESULT VATAP BABAT-25-9-2018

Click here SSC JULY 2018 EXAM RESULT VATAP BABAT-25-9-2018-min to Download

SSC & HSC -2018-19 SCHOOL MAHITI .-25-9-2018

Click here SSC & HSC -2018-19 SCHOOL MAHITI .-25-9-2018 to Download

SSC-MARCH-2019 .EXAM TEACHER YADI UPDATE KARNE BABAT-25-09-2018

Click here SSC-MARCH-2019 .EXAM TEACHER YADI UPDATE KARNE BABAT-25-09-2018 to Download

HSC-PCMB MULYA MAPAN YOJANACHE BABAT-19-9-2018

Click here Private Candidate-Form No. 17-Date Extension-19-9-2018 to Download

HSC EXAM FEB-MAR-2019 TEACHERS PANAL UPDATE .KARNE BABAT-18-9-2018

Click here HSC EXAM FEB-MAR-2019 TEACHERS PANAL UPDATE .KARNE BABAT-18-9-2018-min to Download

SSC & HSC FORM NO.17 SUDHARIT CIRTIFICATE BABAT-5-9-2018

Click here SSC & HSC FORM NO.17 SUDHARIT CIRTIFICATE BABAT-5-9-2018 to download

Hsc & Ssc July -2018 Exam Shillak Sahitya jama karne babat

Click here Hsc & Ssc July -2018 Exam Shillak Sahitya jama karne babat to download

SSC JULY-2018.RESULT VATAP BABAT-4-9-2018

Click here SSC JULY-2018.RESULT VATAP BABAT-4-9-2018 to download

Hsc-July-18 Result Vatap.-01-09-2018

Click here Hsc-July-18 Result Vatap.-01-09-2018 to Download

Hsc July-2018 Debarred Candidates Lis1-1-9-18

Click here Hsc July-2018 Debarred Candidates Lis1-1-9-18 to Download

Ssc July-2018 Debarred Candidates Lis1-1-9-18

Click here Ssc July-2018 Debarred Candidates Lis1-1-9-18 to Download

S.Vikas & kalaras Sawad new Shreni Subjects -Code .Babat-31-08-2018

Click here S.Vikas & kalaras Sawad new Shreni Subjects -Code .Babat-31-08-2018 to Download

SSC MAR-2019.HANDICAP STUDENTS MEDICAL CIRTIFICATE BABAT-24-8-2018

Click here SSC MAR-2019.HANDICAP STUDENTS MEDICAL CIRTIFICATE BABAT-24-8-2018 to Download

SARAL DATA-VIVIDH PORTAL VAR MAHITI BHARNE BABAT-27-8-2018

Click here SARAL DATA-VIVIDH PORTAL VAR MAHITI BHARNE BABAT-27-8-2018 to Download

SSC & HSC Form No.17. Mudat Vad-27-8-2018

Click here SSC & HSC Form No.17. Mudat Vad-27-8-2018 to Download

SSC .JULY-2018 EXAM-RESULT.29-8-2018 ONLINE-1.00.PM.

Click here SSC .JULY-2018 EXAM-RESULT.29-8-2018 ONLINE-1.00.PM. to Download

MHARASHTRA STATE OPEN VIDYALAY MANDAL PUNE PARIPATRAK-8-8-2018

Click here MHARASHTRA STATE OPEN VIDYALAY MANDAL PUNE PARIPATRAK-8-8-2018 to Download

VERY I.M.P.CIRCULARS.SSC-07-08-2018

Click here VERY I.M.P.CIRCULARS.SSC-07-08-2018 to Download

SSC XAME -2018-19 SUBJECT MANYATA BABAT.SUDHARIT .2.08.2018

Click Here SSC XAME -2018-19 SUBJECT MANYATA BABAT.SUDHARIT .2.08.2018 (1) to Download

HSC & SSC VERY IMP. PARIPATRAK-1-8-2018

Click here HSC & SSC VERY IMP. PARIPATRAK-1-8-2018 to Download

SSC JULY-2018 ORAL & PRICTICAL EXAM BABAT-1-8-2018

Click here SSC JULY-2018 ORAL & PRICTICAL EXAM BABAT-1-8-2018 to Download

Hsc & Ssc 17.No.Students Nav nodani Sabhesati Upastit Rahne babat-26-07

click hereHsc & Ssc 17.No.Students Nav nodani Sabhesati Upastit Rahne babat-26-07  to download

SSC EXAME -2018-19 SUBJECT MANYATA BABAT.24.07.2018.

Click here SSC XAME -2018-19 SUBJECT MANYATA BABAT.24.07.2018. to Download

HSC MAR-2019 .FORM 17 NO. NAVNODANI METTING UPASTITI BABAT-21-7-2018

Click here HSC MAR-2019 .FORM 17 NO. NAVNODANI METTING UPASTITI BABAT-21-7-2018 to Download

HSC & SSC FORM.NO.17 .MAR-2019 ONLINE FORM NODANI BABAT

Click here HSC & SSC FORM.NO.17 .MAR-2019 ONLINE FORM NODANI BABAT to Download

Hsc Teachers May & June 2018 Ayojit Varist vetan & Nivadshreni Training Onlilne Grhakary babat-19-7

Click here Hsc Teachers May & June 2018 Ayojit Varist vetan & Nivadshreni Training Onlilne Grhakary babat-19-7-min to Download

Ssc Exam 2018-19 Subject Manyata babat-19-07-18

Click here Ssc Exam 2018-19 Subject Manyata babat-19-07-18 to Download

Hsc .Gujrati kannada, Telgu & Shindi Subjects Kruti Patrika Mulyamapan Training Babat-19-07-18

Click here Hsc .Gujrati kannada, Telgu & Shindi Subjects Kruti Patrika Mulyamapan Training Babat-19-07-18 to Download

SSC.JULY-AUG.2018 ORAL & PRACTICL EXAM Babat-13.7.2018

click here SSC.JULY-AUG.2018 ORAL & PRACTICL EXAM Babat-13.7.2018 to download

SSC.JULY-AUG-2018 EXAM. EXAMINER & MODERATOR.YANA KARYMUKTI KARNE BABAT-11.7.18

Click here SSC.JULY-AUG-2018 EXAM. EXAMINER & MODERATOR.YANA KARYMUKTI KARNE BABAT-11.7.18 (1) to Download

SSC EXAM- JULY- 2018 PRACITICAL-TIME -TABLE.-04-07-2018

Click here SSC EXAM- JULY- 2018 PRACITICAL-TIME -TABLE.-04-07-2018 to Download

SSC JULY 2018 ORAL AND PRACTICAL SAHITYA VATAP BABAT.-7-7-18

Click Here SSC JULY 2018 ORAL AND PRACTICAL SAHITYA VATAP BABAT.-7-7-18 to Download

Hsc July-2018 Oral & Practical .Sahitya Vatap babat-05-07-2018

Click here Hsc July-2018 Oral & Practical .Sahitya Vatap babat-05-07-2018 to Download

SSC & HSC Nodani Shulk ,Shikashan Sankraman .Babat.03-7-18

Click here SSC & HSC Nodani Shulk ,Shikashan Sankraman .Babat.03-7-18 to Download

SSC.JULY-AUG-2018 LET FEE & SUPER LEET FEE.DATE BABAT-29.6

Click here SSC.JULY-AUG-2018 LET FEE & SUPER LEET FEE.DATE BABAT-29.6 to Download

SSC.JULY-AUG-2018 Exam Online Form Sudharit Vadhiv Date babat-29.6

Click here SSC.JULY-AUG-2018 Exam Online Form Sudharit Vadhiv Date babat-29.6 to Download

Hsc July-Aug-2018 Chaln and yadi Svikruti babat-29-06-2018

Click here Hsc July-Aug-2018 Chaln and yadi Svikruti babat-29-06-2018 to Download

SSC-MAR-2018 PRIZE .21-06-2018. SUDHARIT YADI

Click here SSC-MAR-2018 PRIZE .21-06-2018. SUDHARIT YADI. to Download

HSC-July-Aug 2018 .Online Form Bharne babat .Mudat vad-21.06.2018

Click here HSC-July-Aug 2018 .Online Form Bharne babat .Mudat vad-21.06.2018  to  Download

SSC-Mar-2018 Result vatap.babat. 20-6-2018 (2)

Click here SSC-Mar-2018 Result vatap.babat. 20-6-2018 (2) to Download

HSC JULY-2018.PRACTICAL EXAM AYOJAN BABAT…15-06-18

click here  HSC JULY-2018.PRACTICAL EXAM AYOJAN BABAT…15-06-18_ to Download

SSC JULY 2018 .ONLINE FORM .SUDHARIT DATE.14-06-2018

click here SSC JULY 2018 .ONLINE FORM .SUDHARIT DATE.14-06-2018  to Download

2016-17 & 2017-18, Nodani Shulk Sadar karne babat.14-06-2018

click here 2016-17 & 2017-18, Nodani Shulk Sadar karne babat.14-06-2018_Compressed_Compressed_Compressed  to Download

HSC-MAR-2018 PRIZE .11-06-2018-min_Compressed

click here HSC-MAR-2018 PRIZE .11-06-2018-min_Compressed to Download

HSC Mar-2018 Exam Result vatap.babat-08.06.2018

click here HSC Mar-2018 Exam Result vatap.babat-08.06.2018 to Download

SSC MARCH-2018,DEBARRED CANDIDATES LIST-08.06.2018-min

click here SSC MARCH-2018,DEBARRED CANDIDATES LIST-08.06.2018-min to Download

Hsc.July 2018 Online Form Date.Babat-2-6-2018

Click here Hsc.July 2018 Online Form Date.Babat-2-6-2018 to Download

Hsc -2018.Punar mulyankan Form-01-06-2018

Click here Hsc -2018.Punar mulyankan Form-01-06-2018 to Download

Hsc. Examination March-2018 LIST OF DEBARRED CANDIDATES-31-5-2018

Click here Hsc.Examination March-2018 LIST OF DEBARRED CANDIDATES-31-5-2018 to Download

Hsc Exa, Feb-mar 2018 Answer book Subbmisation babat-21-04-2018

Click here Hsc Exa, Feb-mar 2018 Answer book Subbmisation babat-21-04-2018 to Download

Hsc.Exam Feb-Mar.2018 Answer book examiner and modertor karnebabat-18-04-2018

Click here Hsc.Exam Feb-Mar.2018 Answer book examiner and modertor karnebabat-18-04-2018 to Download

Hsc Exam Feb-Mar-2018 Prictical exam Agrim amount chaq post ne patvle babat-17-04-2018

Click here Hsc Exam Feb-Mar-2018 Prictical exam Agrim amount chaq post ne patvle babat-17-04-2018 to Download

Hsc Feb-Mar-2018 Exam Answer book Examiner-Mod.Assessment.babat-12-04-2018

Click here Hsc Feb-Mar-2018 Exam Answer book Examiner-Mod.Assessment.babat-12-04-2018 to Download

Hsc Feb-mar 2018 Answer book Submission babat- 22-02-2018

Click here Hsc Feb-mar 2018 Answer book Submission babat- 22-02-2018 to Download

Hsc.MHTCET,JEE,NEET.Online pripresation portal. Babat-01-03-18

Click here Hsc.MHTCET,JEE,NEET.Online pripresation portal. Babat-01-03-18 to Download

SSC&HSC CERTIFICATE CORRECTION CIRCULARS.12-02-2018.PDF

Click here SSC&HSC CERTIFICATE CORRECTION CIRCULARS.12-02-2018 to Download

HSC FEB- MAR 2018 EXAM PAPER ASSESMENT .26-0218

Click here HSC FEB- MAR 2018 EXAM PAPER ASSESMENT .26-0218 to Download

PRAKATAN HSC &SSC FEB -MAR 2018 HELP LINE Babat-22-02-2018

Click here PRAKATAN HSC & SSC FEB -MAR 2018 HELP LINE Babat-22-02-2018 to Download

Practical Advanc March 2018-20-02-2018

Click here Practical Advanc March 2018-20-02-2018 to Download

SSC KALCHACHNI SANDRBAT PRAKATAN-20-02-2018

Click here SSC KALCHACHNI SANDRBAT PRAKATAN-20-02-2018 to Download

Practical Advanc March 2018-20-02-2018

Click here Practical Advanc March 2018-20-02-2018 to Download

HSC 17.no.Original Certificates Vatp babat.17-02-2018

Click here HSC 17.no.Original Certificates Vatp babat.17-02-2018 to Download

HSC &SSC VIKENDRIT KENDRIY MULAYMAPAN BABAT-16-2-2018

Click here HSC &SSC VIKENDRIT KENDRIY MULAYMAPAN BABAT-16-2-2018-1 to Download

HSC &SSC VIKENDRIT KENDRIY MULAYMAPAN BABAT-16-2-2018

Click here  to Download

HSC Seva antargat training 2018 antim mudat vad.14-02-2018

Click here HSC Seva antargat training 2018 antim mudat vad.14-02-2018 to Download

16 FEB,2018 MA.PANTPRADHAN MAHODYANCHI STUDENT NA SAVAD-14-02-2018

Click here 16 FEB,2018 MA.PANTPRADHAN MAHODYANCHI STUDENT NA SAVAD-14-02-2018 to Download

SSC -MAR-2018 EXAM EXAMINER-MODRETR. FINEL APPOINTMENT LETTER.08-02-2018.PDF

Click here SSC -MAR-2018 EXAM EXAMINER-MODRETR. FINEL APPOINTMENT LETTER.08-02-2018 to Download blinking_new

SSC and HSC -state and national patlivar sports sahabhagi honare kheladu student na school present made savalti dene babat-07-02-12

Click Here SSC and HSC -state and national patlivar sports sahabhagi honare kheladu student na school present made savalti dene babat-07-02-12 to Download blinking_new

SSC .kalchachani mar 2018-05-02-2018

Click here SSC .kalchachani mar 2018-05-02-2018 to Download blinking_new

SSC Exam march 2018 Hall ticket and prictical sahity vatap.05-02-2018

Click here SSC Exam march 2018 Hall ticket and prictical sahity vatap.05-02-2018 to Download blinking_new

SSC And HSC .Certifcates student tatadine uplabd karun dene babat.01-02-2018

Click here SSC And HSC .Certifcates student tatadine uplabd karun dene babat.01-02-2018 to Download blinking_new

SSC. kala -chitrkala .savlatiche atirikt marks dene babat prastav.-01-02-2018

Click here SSC. kala -chitrkala .savlatiche atirikt marks dene babat prastav.-01-02-2018  to Download blinking_new

Hsc exam feb-mar 2018 practical exam E-1 to E -7 time table.babat .29-01-2018

Click here Hsc exam feb-mar 2018 practical exam E-1 to E -7 time table.babat .29-01-2018 to Download blinking_new

Hsc feb-mar 2018 General Foundation new cours practical exam gunadan babat..29-01-2018

Click here Hsc feb-mar 2018 General Foundation new cours practical exam gunadan babat..29-01-2018 (1) to Download blinking_new

Hsc -sudarit paripatrak

Click here Hsc -sudarit paripatrak to Download blinking_new

SSC & HSC-Meeting Letter-Pune Dist.-29-01

Click here SSC & HSC-Meeting Letter-Pune Dist.-29-01 to Download blinking_new

HSC.EXTRA SEAT NO.MARKS ENTRY TAKTA-24-01-2018

Click here HSC.EXTRA SEAT NO.MARKS ENTRY TAKTA-24-01-2018 to Download blinking_new

center agrim amount bank online padatine Adakarne babat..22-01-2018

Click here center agrim amount bank online padatine Adakarne babat..22-01-2018 to Download blinking_new

HSC feb-mar 2018 exam Hall Tickets and suchana-20-01-2018

Click here HSC feb-mar 2018 exam Hall Tickets and suchana-20-01-2018 to download blinking_new

HSC.Exam feb-mar 2018 Practical exam ayojan babat.-18-01-2018

Click here HSC.Exam feb-mar 2018 Practical exam ayojan babat.-18-01-2018 to Download blinking_new

SSC-HSC,Feb-mar 2018 Exam Head master metting ,sahvichar sabha-17-01-2018

Click here SSC-HSC,Feb-mar 2018 Exam Head master metting ,sahvichar sabha-17-01-2018 to Download blinking_new

HSC.VOCATIONAL. Ambalbajavni babat.12-01-2018

Click here HSC.VOCATIONAL. Ambalbajavni babat.12-01-2018 to Download blinking_new

Ssc koushaly setu yojnebabat..10-01-2018

Click here Ssc koushaly setu yojnebabat..10-01-2018 to Download blinking_new

HSC privet candidate original certificate distrution babat..09-01-2018

Click here HSC privet candidate original certificate distrution babat..09-01-2018 to Download

Ssc exam march 2018 subject teacher accptance patavnebabat..-08-01-2018

Click here Ssc exam march 2018 subject teacher accptance patavnebabat..-08-01-2018. to Download blinking_new

Hsc exam feb-mar 2018 privet candidate let,super let fee shulkane exam form swikarne date.-05-01-2018

Click here Hsc exam feb-mar 2018 privet candidate let,super let fee shulkane exam form swikarne date.-05-01-2018 to Download blinking_new

Hsc privet candidate navnodani form july-aug-2018 ,and tayapudhil puravani exam pasun na swikarnebabat.-05-01-2018

Click here Hsc privet candidate navnodani form july-aug-2018 ,and tayapudhil puravani exam pasun na swikarnebabat.-05-01-2018 to Download blinking_new

SSC march 2018 exam.privet student avedan form ,let-super let fee babat..05-01-2018

Click here SSC march 2018 exam.privet student avedan form ,let-super let fee babat..05-01-2018 to download blinking_new

SSC-HSC Exam pravist honare state rastiy,anarastiry sahabhagi zalelya sport student ,sports savlatiche vadhiv mark dendebabat sudarit karyapadati.01-01-2018.

Click here SSC-HSC Exam pravist honare state rastiy,anarastiry sahabhagi zalelya sport student ,sports savlatiche vadhiv mark dendebabat sudarit karyapadati.01-01-2018. to Download blinking_new

Ssc shastriy kala-Dring kshetrat ,lok-kala prakarat sahbhagi honare student savlatiche extra mark denebabat sudharit kary padati.29-12

Click here Ssc shastriy kala-Dring kshetrat ,lok-kala prakarat sahbhagi honare student savlatiche extra mark denebabat sudharit kary padati.29-12 to Download blinking_new

HSC Exam Feb-Mar 2018 practical exam ayojanababat.27-12-2017.PDF

click here HSC Exam Feb-Mar 2018 practical exam ayojanababat.27-12-2017 to Download blinking_new

SSC bhasha subject oral exam babat and maths,soci-since subject entarnal gunababt.22-12

Click here SSC bhasha subject oral exam babat and maths,soci-since subject entarnal gunababt.22-12 to Download blinking_new

SSC mar-2018 private candidate avedan patr online bharne babat sudarit date.20-12

Click here SSC mar-2018 private candidate avedan patr online bharne babat sudarit date.20-12 to Download blinking_new

Hsc feb-mar-2018 private candidate avedan patr online bharne babat sudarit date.20-12

Click here Hsc feb-mar-2018 private candidate avedan patr online bharne babat sudarit date.20-12 to Download blinking_new